יום ג'   19.03.19  שעה 19.00

יום ה'   04.04.19  שעה 10.30

יום ו'   12.04.19  שעה 09.30

יום ה'   18.04.19  שעה 12.00